RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej w skrócie „RODO” przekazujemy poniższe dane a także informujemy, iż ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. dokłada należytej staranności, aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane są zbierane i przetwarzane.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa, REGON 016346878, NIP 5222551105. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się poprzez adres e-mail: info@alfarex.pl, telefonicznie tel. 22 868-16-85, osobiście lub listownie na adres ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym.

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA

ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. przetwarza następujące kategorie danych:

 1. Dane kontaktowe: imię , nazwisko, adres email, nr telefonu, stanowisko;
 2. Dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. Dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej lub marketingowej.
 4. W celach analitycznych (lepszego doboru towaru i usług, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będących realizacją naszych, prawnie uzasadnionych interesów.

ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółkę, wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, obsługi roszczeń z tytułu gwarancji.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 • Art. 6 ust. 1 pkt a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Art. 6 ust. 1 pkt b RODO – wykonanie umowy, w przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy;
 • Art. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego na administratorze,
 • Art. 6 ust. 1 pkt f RODO – (prawnie uzasadnione interesy Administratora) dane przetwarzane w przypadku m.in. marketingu bezpośredniego, zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej, dochodzenie roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji i egzekucji wierzytelności.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania ustalony w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które obligują do przechowywania danych przez określny czas;
 2. Okres świadczenia usługi;
 3. Do odwołania zgody;
 4. Do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jeżeli jest konieczność dysponowania danymi.

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte.

ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH

Odbiorcami danych mogą być:

 1. Przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. Podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowe, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe, konsultacyjne, audytowe, informatyczne,
 3. Podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. Dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. Sprostowania danych;
 3. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych;
 5. Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 6. Wycofania udzielonej zgody;
 7. Oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Bezpośrednio od Państwa;
 2. Od podmiotu, który łączy z ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. stosunek prawny, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 3. Ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej etc.

W przypadku udostępnienia nam danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób, w tym np. gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktów z nami w ramach współpracy, prosimy o poinformowanie tych osób: o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do nas; kto jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, dostępnych również pod adresem www.alfarex.pl i że są Państwo źródłem, od którego pozyskaliśmy dane.OCHRONA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgłoszenie oferty pracy powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)). Dane kandydata do pracy będą przetwarzane w celu oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy na określonym stanowisku i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia. Podstawa prawną przetwarzania jest obowiązek wynikający z art. 221 § 1 kodeksu pracy, przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji.

PLIKI COOKIES

Cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego. Informacje te mogą być odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer IP. Pliki stosujemy w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ALFAREX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. k. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.PROFILOWANIE

Odwiedzając naszą stronę internetową podlegacie Państwo zautomatyzowanemu profilowaniu w celach marketingowych. Polega ono na zbieraniu informacji i analizowaniu zachowań (m.in spędzonego czasu na stronie), poprzez narzędzia:

 1. Google Analitycs;
 2. Google Ads;

Do wyżej wymienionych usługodawców mogą być przekazywane następujące dane:

 1. Numer IP;
 2. Obecnie wykorzystywany system operacyjny;
 3. Obecnie wykorzystywana rozdzielczość ekranu;
 4. Informacje o urządzeniu na którym Państwo korzystacie z serwisu.

ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępnione przez Państwa dane a także wszelkie logi systemowe oraz inne dane generowane automatycznie w ramach korzystania z naszej strony internetowej:

 1. Przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji;
 2. Przetwarzane są z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

Administrator zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.